Gathie Falk

White Euphorbia

Acrylic on Canvas  

2017  

18 x 24 in.